نسل کشی در فلسطین

این چند شب، کابوس جدیدی به کابوسهای من اضافه شده. نمیشه هیچ چیز نگفت، حداقل برای دلم باید بنویسم.

PROTEST ISRAELI MASSACRE IN GAZA - U.S. Embassy Vancouver - DEC 29 @ 12:00

Organized by various Palestinian solidarity groups.

PROTEST ISRAELI WAR CRIMES

Monday December 29th @ Noon
US Consulate (1075 West Pender)
Gather on HASTINGS side (corner Thurlow)

به روز رسانی: ویدئو از این برنامه دوشنبه. یک گروه اسرائیلی هم روبروی سفارت آمده بودند با پرچم البته به گفته خودشون اونا هم صلح میخوان. مطلب روزنامه.

/ 0 نظر / 17 بازدید